Dodatne usluge

Ukoliko imate potrebu za bržom, kvalitetnijom i sveobuhvatnijom komunikacijom i uz to imate telefon s tonskim biranjem, a priključeni ste na nove digitalne centrale možete se korsititi DODATNIM telefonskim uslugama.
Da biste koristili usluge potrebno je da prvo podnesete zahtjev za korištenje dodatnih usluga u najbližem prodajnom mjestu m:tel-a i nakon omogućavanja usluga od strane m:tel-a izvršite željena aktiviranja usluge prema uputstvu koje dobijete.


Preusmjeravanje poziva

Želite li da u svakom trenutku budete dostupni, da primate pozive koji Vam stižu dok razgovarate ili niste tu? Pomoću ove usluge preusmjerite sve svoje dolazne pozive na fiksni ili mobilni telefon na kojem ćete biti dostupni u svakom trenutku.

  • Bezuslovno preusmjeravanje – CFU
    Bezuslovno preusmjeravanje poziva omogućava da svi pozivi upućeni na vaš broj budu preusmjereni na drugi broj koji ste prethodno odredili.

Korištenje usluge:
Aktiviranje i poništavanje usluge od strane pretplatnika:
Aktiviranje usluge se vrši tako što pritisnete tipku * zatim tipku 2 pa tipku 1 potom ponovno tipku *, poslije toga unesite broj na koji želite poziv preusmjeriti pa pritisnite tipku # .
Deaktiviranje usluge se vrši pritiskom na tipku # zatim tipku 2 pa tipku 1 i ponovno na tipku #
Aktiviranje: * 21 * broj na koji se poziv preusmjeri #
Deaktiviranje: # 21 #

  • Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća – CFB
    Ovom uslugom se dolazni pozivi automatski preusmjere na drugi broj po izboru samog pretplatnika u slučaju da mu je linija zauzeta.

Korištenje usluge:
Aktiviranje i poništavanje usluge od strane pretplatnika:
Aktivirate uslugu tako što pritisnete tipku * zatim tipku 6 pa tipku 7, potom ponovno tipku * poslije toga unesite broj na koji se poziv preusmjerava i pritisnite tipku # .Deaktivirate uslugu tako što pritisnete tipku # zatim tipku 6 pa tipku 7 i ponovno pritisnete tipku #.
Aktiviranje: * 67 * broj na koji se poziv preusmjeri #
Deaktiviranje: # 67 #

  • Preusmjeravanje u slučaju ne javljanja– CFNR
    Ova usluga obezbeđuje da se upućeni pozivi prema pretplatniku preusmjere na drugi broj po izboru samog pretplatnika, kada nema odziva na pozvanoj liniji.

Korištenje usluge:
Aktiviranje i poništavanje usluge od strane pretplatnika:
Aktiviranje usluge se vrši tako što pritisnete tipku * zatim tipku 6 pa tipku 1, potom ponovno tipku * poslije toga unesite broj na koji se poziv preusmjerava i pritisnite tipku # .
Deaktivirate uslugu tako što pritisnete tipku # zatim tipku 6 pa tipku 1 i ponovno pritisnete tipku #.
Aktiviranje: * 61* broj na koji se poziv preusmjeri #
Deaktiviranje: # 61 #

Napomena:
Pri korištenju usluge preusmjeravanja poziva pretplatnik sam snosi troškove poziva od telefona na kom je aktivirana usluga do broja na koji se pozivi preusmjeravaju.


Poziv na čekanju

Omogućava pretplatniku da za vrijeme razgovora u vidu zvučnog signala dobije obavještenje o novom dolaznom pozivu. U tom slučaju možete zanemariti ili odbiti novi poziv, prekinuti postojeću vezu i prihvatiti novi poziv ili postojeću vezu staviti na čekanje i prihvatiti novi poziv.

Korištenje usluge:
Aktiviranje i poništavanje usluge od strane pretplatnika
(potrebno samo jednom)
Aktiviranje usluge se vrši tako što pritisnete tipku * zatim tipku 4 pa tipku 3 potom pritisnite tipku # .
Deaktivirate uslugu tako što pritisnete tipku # zatim tipku 4 pa tipku 3 i ponovno pritisnete tipku #.
Aktiviranje: * 43 #
Deaktiviranje: # 43 #

Kad je usluga aktivirana moguće su sljedeće kombinacije:
odbiti dolazni poziv – pritiskom na tipku # i 0
prekinuti postojeću vezu i prihvatiti novi poziv – pritiskom na tipku # i 1
postojeću vezu staviti na čekanje i prihvatiti novi poziv– pritiskom na tipku # i 2 . Vraćanje na prvi poziv – pritiskom na tipku # i 2
Pri korištenju usluge tajnost razgovora između aktivne veze i poziva na čekanju je zagarantovana.


Konferencijska veza

Kombinacija usluga vam omogućava da tokom razgovora stavite poziv na čekanje i uspostavite novu vezu, naizmjenično razgovarate s oba sagovornika ili uspostavite konferencijsku vezu između sva tri učesnika.

Korištenje usluge:
Usluga se aktivira na strani Mtela.
Kad je usluga aktivirana moguće su sljedeće kombinacije:
Ako u toku razgovora želite da uključite trećeg sagovornika postupak je sledeći:
Pritisnuti tipku # , dobijate ton slobodnog biranja i birajte broj trećeg sagovornika
Nakon javljanja trećeg pretplatnika ponovo pritisnuti tipku # i pritisnuti tipku 3 nakon čega su sva tri korisnika u vezi
Prebacivanje veza između dva sugovornika se vrši biranjem tipke # i 2
Veza se raskida polaganjem slušalice.


Ponavljanje posljednjeg biranog broja

Ova usluga Vam omogućava ponavljanje posljednjeg biranog broja onoliko puta koliko Vi to želite.

Korištenje usluge:
Aktiviranje i poništavanje usluge od strane pretplatnika
Usluga se aktivira pritiskom tri puta na tipku *.
Aktiviranje: ***

Skraćeno biranje

Ovom uslugom možete da olakšate biranje dugačkih brojeva koje često zovete, tako da ih zamijenite jednocifrenim ili dvocifrenim brojevima.
Prije korištenja usluge potrebno je napraviti listu skraćenih brojeva tako šta svakom željenom broju dodjelite skraćeni broj. Pozivanje željenog broja se vrši aktiviranjem usluge i biranjem skraćenog broja.

Korištenje usluge:
Aktiviranje i poništavanje usluge od strane pretplatnika:
Postupak pri unosu željenog broja na listu : pritisnite tipku * zatim tipku 5 pa tipku 1 potom pritisnite ponovno tipku * pa unesite skraćeni broj , ponovno pritisnite tipku * , a onda unesite puni broj i pritisnite tipku #.
Broj se bira tako što pritisnete dva puta tipku* potom skraćeni broj
Brisanje broja se vrši pritiskom na tipku # zatim na tipku 5 pa tipku 1 potom pritisnite tipku * ukucajte skraćeni broj i pritisnite #.
Unos željenog broja na listu: * 51 * skraćeni broj * puni broj #
Biranje broja sa liste : ** skraćeni broj
Brisanje broja sa liste: # 51 * skraćeni broj #


Kompletiranje poziva u slučaju zauzeća ili nejavljanja

Morate da obavite razgovor a broj koji pozivate je neprekidno zauzet ili se niko ne javlja. Izbjegnite trošenje vašeg vremena na bezuspješno telefoniranje.
Ova usluga vam omogućava da u slučaju da nekog zovete a broj je zauzet ili se niko ne javlja, vaš telefon kratko zazvoni čim pretplatnik sa kojim ste htjeli uspostaviti vezu oslobodi liniju.

Korištenje usluge:
Aktiviranje i poništavanje usluge od strane pretplatnika:
Aktiviranje usluge se vrši tako što pritisnete tipku * zatim tipku 3 pa tipku 7, potom pritisnite tipku # .
Deaktivirate uslugu tako što pritisnete tipku # zatim tipku 3 pa tipku 7 i ponovno pritisnete tipku #.
Aktiviranje: * 37 #
Deaktiviranje: # 37 #


Prikaz broja koji zove

Ova usluga Vam omogućava da vidite broj koji vas poziva, ukoliko je centrala kojoj pripada taj broj u mogućnosti da pošalje takvu informaciju i prikaz broja nije zabranjen. Da biste koristili uslugu potrebno je da imate odgovarajući telefonski aparat ili uređaj za identifikaciju poziva.
Korištenje usluge:
Aktiviranje usluge od strane Mtela.

Zabrana slanja vlastitog broja

Ova usluga onemogućiće prikaz Vašeg pretplatničkog broja na displeju telefona pretplatnika kome ste uputili poziv.
Korištenje usluge:
Aktiviranje usluge od strane Mtela.


Pozivanje pretplatnika u određeno vrijeme

Ova usluga Vam omogućava da programirate vrijeme kada želite da Vaš telefon zazvoni (automatsko buđenje).
Korištenje usluge:
Aktiviranje i poništavanje usluge od strane pretplatnika
Aktiviranje usluge se vrši tako što birate broj 1401, nakon sto uspostavite vezu i dobijete signal govornog aparata treba da unesete vrijeme buđenja (npr. ako želite da to bude u 06:15 onda birate broj 0615).
Provjeru možete izvršiti na broj 1402, a otkazivanje buđenja se vrši na broj 1403.


Veza bez biranja

Usluga vam omogućava da uspostavite vezu sa unaprijed određenim telefonskim brojem ukoliko u vremenu od 10 sekundi nakon dizanja slušalice niste birali broj. Usluga je namjenjena porodicama sa malom djecom, starijim i bolesnim osobama koji u slučaju potrebe samo podizanjem slušalice ostvaruju poziv.
Korištenje usluge:
Aktiviranje, provjera i poništavanje usluge od strane pretplatnika:
Aktiviranje usluge se vrši tako što pritisnete tipku * zatim tipku 5 pa tipku 3, potom ponovno tipku * poslije toga unesite broj i pritisnite tipku # .
Deaktivirate uslugu tako što pritisnete tipku # zatim tipku 5 pa tipku 3 i ponovno pritisnete tipku #.
Aktiviranje: * 53 * broj telefona #
Provjera aktivacije: * # 53 #
Deaktiviranje: # 53 #

Pored ovakvog vida poziva bez biranja koji pretplatnik sam aktivira i deaktivira postoji i mogućnost bezuslovnog korištenja usluge. U tom slučaju poziv se ostvaruje odmah nakon podizanja slušalice a broj koji se poziva se prethodno uključi na telefonskoj centrali


Zabrana odlaznih poziva ka uslugama sa dodatnom vrijednošću

Ova usluga odnosi se samo na zabranu svih odlaznih poziva iz fiksne mreže Telekoma Srpske ka kodovima 090, 092, 094, 095 koji se koriste za usluge sa dodatnom vrijednošću, a na zahtjev korisnika.


Transfer poziva

Usluga transfer poziva omogućava da se po uspostavljenoj vezi sagovornik prebaci na drugi željeni broj.

Korištenje i aktiviranje usluge:
Ako želite da izvršite transfer poziva koji je u toku postupak je sledeći:
Pritisnuti tipke # da bi se dobio signal slobodnog biranja
Nakon toga birajte željeni broj
Pritiskom na tipke # i 4 i polaganjem slušalice proslijedili ste izvorni poziv i oslobodili svoj broj
Troškove razgovora koji je u toku (prije transfera) snosi pretplatnik koji je pozvao Vas,dok Vi snosite dio troškova nakon ostvarenog transfera (između Vas i broja koji ste birali)
Ako želite da inicirate transfer poziva tj. budete posrednik između dva korisnika postupak je sledeći:
Pozovite željeni broj, A-korisnika
Nakon uspostavljene veze pritisnite tipku # da biste dobili signal slobodnog biranja
Nakon toga birajte drugi željeni broj, B-korisnika
Nakon uspostavljene veze pritisnite tipku # i 4 čime spajate korisnika A sa korisnikom B i oslobađate svoj broj
Troškove poziva snosi pozivajući jer inicira oba poziva (poziva A-korisnika, potom B-korisnika)
Za korištenje ove usluge mora biti aktivirana usluga poziv na čekanju.


Ne smetaj

Ukoliko ne želite da primate pozive, odnosno ne želite da Vas neko uznemirava, ova usluga Vam omogućava da pretplatnici koji Vas pozivaju dobiju signal zauzeća.
Korištenje usluge:
Aktiviranje i poništavanje usluge od strane pretplatnika:
Aktiviranje usluge se vrši tako što pritisnete tipku * zatim tipku 2 pa tipku 6, potom pritisnite tipku # .
Deaktivirate uslugu tako što pritisnete tipku # zatim tipku 2 pa tipku 6 i ponovno pritisnete tipku #.
Aktiviranje: * 26 #
Deaktiviranje: # 26 #

Paketi dodatnih usluga

 Paketi dodatnih usluga za korisnike fiksne telefonije

Paket Sadržaj paketa Mjesečno
Paket 1 -Prikaz broja koji zove
-Preusmjeravanje dolaznih poziva(bezuslovno preumsjeravanje)
-Kompletiranje poziva u slučaju zauzeća
-Poziv na čekanju
-Veza bez biranja
2,93KM
Paket 2 -Prikaz broja koji zove
-Preusmjeravanje dolaznih poziva(bezuslovno preusmjeravanje)
-Kompletiranje poziva u slučaju zauzeća
-Poziv na čekanju
-Ne smetaj
4,68 KM
Paket 3 -Prikaz broja koji zove
-Poziv na čekanju
-Konferencijska veza i povratni upit
-Transfer poziva
-Skraćeno biranje
-Ne smetaj
-Veza bez biranja
-Ponavljanje poslednjeg biranog broja
-Kompletiranje poziva u slučaju zauzeća
7,02KM
U cijene je uračunat PDV.

Dodatna usluga Prikaz broja koji zove automatski je omogućen svim postojećim i novim korisnica fiksne telefonije.

 
Dodatne usluge
Obračun
Cijena
Skraćeno biranje
mjesečno
1,76 KM
Kompletiranje poziva u slučaju zauzeća ili nejavljanja-CCBS
mjesečno
besplatno
Prikaz broja koji zove-CLIP
mjesečno
besplatno
Zabrana identifikacije pozivajućeg pretplatnika -CLIR
mjesečno
3,51 KM
Ne smetaj
mjesečno
1,76 KM
Konferencijska veza ili povratni upit mjesečno
1,76 KM
Poziv na čekanju mjesečno
besplatno
Ponavljanje posljednjeg biranog broja
mjesečno
besplatno
Transfer poziva
mjesečno
1,76 KM
Veza bez biranja mjesečno
1,76 KM
Zabrana odlaznih poziva prema
uslugama s dodatnom vrijednošću
mjesečno
besplatno
Preusmjeravanje dolaznih poziva
- bezuslovno preusmjeravanje (CFU)
- preusmjeravanje pozivan u slučaju zauzeća (CFB)
- preusmjeravanje u slučaju nejavljanja (CFRN)
mjesečno
1,76 KM
Poziv u određeno vrijeme /automatsko buđenje
aktiviranje
0,12 KM
provjera
0,06 KM
poništavanje
0,06  KM
U navedenim cijenama je uračunat PDV. 

 

Datum objave: 21-03-2012