Tarifni model Bez limita

Bez limita u fiksnoj mreži!

Prednost i isplativost novih dodatnih tarifnih modela Bez limita u m:tel fiksnoj telefoniji (POTS, CLL i ISDN BRAs) za fizička lica predstavlja neograničeni (flat) saobraćaj prema određenim destinacijama i jedinstvena mjesečna telefonska pretplata, kao i prijatelj broj u m:tel mobilnoj mreži, sa cijenom razgovora od 0,05 KM/min i paket dodatnih usluga sa identifikacijom poziva, konferencijskim pozivom i preusmjeravanjem poziva.

Bez limita fiksna mreža

Tarifni model Bez limita fiksna
Cijena
Pretplata
*Flat-fair use je neograničen saobraćaj za navedene destinacije (mjesni i međumjesni razgovori u m:tel mrežnoj grupi i razgovori između različitih m:tel mrežnih grupa) u trajanju od 4000 min. po svakoj destinaciji, a u slučaju generisanja saobraćaja preko navedene količine isti će biti tarifiran u skladu sa cijenama osnovnih govornih telefonskih usluga.
Cijene telefonskog saobraćaja ka ostalim destinacijama definisane su cijenama osnovnih govornih usuga u fiksnoj telefoniji.
U cijenu mjesečne pretplate za tarifni model uključena je mjesečna pretplata za telefonski priključak.
Cijene sadrže PDV.
Mjesni i međumjesni razgovori unutar m:tel mrežne grupe
Flat fair use*
17,49 KM
Razgovori između različitih m:tel mrežnih grupa
Flat  fair use
Razgovori prema jednom broju iz m:tel mobilne mreže
0,06
Rodatne usluge - CLIP, CONF, CFU

Bez limita svijet

 
Tarifni model Bez limita svijet
Cijena
Pretplata
*Flat- fair use je neograničen saobraćaj za navedene destinacije u trajanju do:
- 4000 minuta mjesni i međumjesni unutar m:tel fiksne mreže
- 100 minuta za razgovore prema fiksnim mrežema drugih operatora u BiH
- 1000 minutа ukupnо zа rаzgоvоrе prеmа fiksnim mrеžаmа оstаlih еvrоpskih zеmаlја i rаzgоvоrе prеmа vаnеvrоpskim zеmlјаmа bez Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Makedonije
U slučaju generisanja saobraćaja preko navedene količine isti će biti tarifiran u skladu sa cijenama osnovnih govornih telefonskih usluga.
Cijene telefonskog saobraćaja ka ostalim destinacijama definisane su cijenama osnovnih govornih usuga u fiksnoj teleofoniji.
U cijenu mjesečne pretplate za tarifni model uključena je mjesečna pretplata za telefonski priključak. Navedene cijene sadrže PDV.
Lokalni razgovori (mjesni i međumjesni unutar m:tel mrežne grupe)
Flat fair use*29,19 KM
Razgovori između različitih m:tel mrežnih grupa
Flat fair use
Razgovori prema fiksnim mrežema drugih operatera u BiH
Flat fair use
Razgovori prema fiksnim mrežema ostalih evropskih zemalja
Flat fair use
Razgovori prema vanevropskim zemljama Flat fair use
Razgovori iz m:tel fiksne mreže ka jednom broju iz m:tel mob. mreže
0,06
Dodatne usluge - CLIP, CONF, CFU

Cijene prelaska na druge tarifne modele u toku minimalnog perioda trajanja ugovornog odnosa

Postojeći tarifni model Tarifni model na koji se prelazi Naknada
Osnovni tarifni model Bez Limita fiksna mreža besplatno
Bez Limita svijet besplatno
Bez Limita fiksna mreža Bez Limita svijet besplatno
Osnovni tarifni model 5,85 KM
Bez Limita Svijet Bez Limita fiksna mreža 5,85 KM
Osnovni tarifni model 5,85 KM
U toku jednog obračunskog perioda korisnik može da izvrši jednu promjenu tarifnog modela.Cijene su sa PDV-om.

 

Datum objave: 21-03-2012